Adatkezelési Szabályzat

BEVEZETŐ

Jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Verő György (1141 Budapest, Vízakna utca 15, továbbiakban: Oldaltulajdonos) által létrehozott Nyelvtárskereső.hu – https://xn--nyelvtrskeres-8db10o.hu oldalhoz (továbbiakban: Oldal) kapcsolódó, az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/ 679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.

Jelen adatvédelmi politika célja, hogy szolgáltatások összes területén minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A szabályzat módosításáról az Adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az Adatkezelő: Verő György

Lakhely: 1141 Budapest, Vízakna utca 15

Honlap: https://xn--nyelvtrskeres-8db10o.hu

SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ (azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok).

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelési célok:

A Nyelvtárskereső.hu egy közösségi oldal, közösségépítő platform. Szolgáltatása: az Oldalra regisztráló, az olasz nyelv tanulásában illetve gyakorlásában érdekelt természetes személyeknek (továbbiakban: Felhasználók) számára ingyenesen biztosít információs csatornát és információkat, partnereket, szándéka szerint az on-line közösségépítést eszközként használva, végül valódi közösségeket hoz létre az olasz nyelv iránt érdeklődők között.(a továbbiakban: Szolgáltatás).

Az adatkezelés közvetlen céljai fentiekkel összhangban):

  • Felhasználó regisztrálása és jogosultságának azonosítása
  • A felhasználók adatlapjának létrehozása, a regisztrációkor illetve a későbbi módosítások során megadott adatainak, képeinek rögzítése
  • A felhasználók kibővített profil-adatlapjának létrehozása  (extended profile data) az ehhez a regisztrációkor illetve a későbbi módosítások során megadott adatainak, képeinek  rögzítése
  • Felhasználók egymás közötti , az Oldalon történő üzenetváltásának lehetővé tétele, rögzítése
  • Felhasználók „ismerős” kapcsolat létesítése egymás között az Oldalon, ezek rögzítése, függőben lévő ismerősjelölések rögzítése
  • Az Oldal működéséhez kapcsolódó, illetve a szolgáltatás nyújtásával összefüggő belső (Értesítések az Oldalon) és külső (Email-ek az Oldalon kívül) rendszerüzenetek küldése.
  • A Felhasználók által írott témák (postok) felvitele a többi Felhasználó számára.
  • Panaszkezelés

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 A Felhasználók adatainak kezelése, a Felhasználók önkéntes külön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv 5. § (1) bekezdés alapján), amit az Adatkezelő nem kényszerít ki a Felhasználótól.

Az Oldalra regisztrálni kívánók, a regisztrációs folyamat során megismerhetik a Szabályzatot, az ebben foglaltak elfogadását „proaktívan” a regisztrációs oldalon erre a célra elhelyezett négyzet „kipipálásával”  tudják jelezni.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Kötelezően megadott személyes adatok:

Felhasználónév – cél: Felhasználó megkülönböztetése a többi Felhasználótól

E-mail cím – cél: regisztráció érvényesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval, Felhasználói fiókba történő belépés, rendszerüzenetek küldése, panaszkezelés

Jelszó – cél: a Felhasználói fiókba történő biztonságos belépés

Teljes név – cél:  partnerkereső szolgáltatás nyújtása

Nem (különleges adat)– cél: partnerkereső szolgáltatás nyújtása

Életkor (sávosan megadva) – cél: partnerkereső szolgáltatás nyújtása

Végzettség – cél: partnerkereső szolgáltatás nyújtása

Nyelvtudás – cél: partnerkereső szolgáltatás nyújtása

Lakhely (megye, főváros) – cél: partnerkereső szolgáltatás nyújtása

Nem kötelezően megadott személyes adatok:

Rövid bemutatkozó – cél: partnerkereső szolgáltatás nyújtása

Feltöltött profilkép – cél: partnerkereső szolgáltatás nyújtása

Feltöltött borítókép – cél: partnerkereső szolgáltatás nyújtása

TECHNIKAI ADATOK KEZELÉSE

A Felhasználó aktivitásának utolsó időpontja – cél: a Felhasználók listázásánál a megjelenítési sorrendben játszik szerepet

A Felhasználó belépésének utolsó időpontja – cél: a Felhasználók listázásánál a megjelenítési sorrendben játszik szerepet

IP-cím – cél: technikai műveletek végrehajtása

Regisztráció időpontja – cél: információ a moderátor számára

Egyedi felhasználói azonosító – a Felhasználói adatbázisban tárolt Felhasználói adat beazonosítására szolgál.

ADATFELDOLGOZÓ

Tárhelyszolgáltató:

Magyar Hosting Kft.

1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22

A Felhasználók által megadott adatokat a tárhely szolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja.

Az adatokhoz csak adatkezelő és a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhely szolgáltatás, szerverszolgáltatás.

GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAI

Az Oldalon a regisztrációs életkor alsó határa 16 év. Az Oldalnak nem áll szándékában 14 éven aluli gyermekektől vagy 16 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot gyűjteni és kezelni. Amennyiben 14 év alatti gyermek vagy 16 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a Weboldalra, akkor ezen adatok törlése érdekében az info@nyelvtarskereso.hu email címen fordulhat az Adatkezelőhöz. Ebben az esetben az Adatkezelő a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

A Felhasználói által megadott adatot Adatkezelő az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeli, így a Felhasználók személyes adatai nem kerülnek kiadásra harmadik félnek.

A Szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó hozzájárul megadott adatainak továbbításához adatfeldolgozó partnereinek.

A Felhasználó kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről).  

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A Felhasználó személyes adatait, amennyiben ez jogilag engedélyezett és szükséges, bíróságoknak, bűnüldöző szerveknek, állami hatóságoknak, mint például adóhivataloknak és felügyeleti hatóságoknak továbbításra kerül. Továbbá minden intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a Felhasználóink személyes adatainak védelmét megfelelően és kellő mértékben garantáljuk.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, A REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

Az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:

azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

az érintett azt kéri;

az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

az adatkezelés célja megszűnt;

azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A Oldaltulajdonos az Oldal rendeltetésszerű használatának megszegése esetén átmenetileg korlátozhatja a Felhasználó működését. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

A Felhasználó végrehajthatja adatai törlését a Fiókom / beállítások menüpontban, a Fiók törlése gombra kattintva. Ez egyben a megadott adatokon felül minden az Oldalon létrehozott tartalom és a regisztráció  törlését is eredményezi.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben a felhasználó és az Adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti.

ADATKEZELÉSI ELVEK

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni. Azaz, a Felhasználók számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogyan tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

Adattakarékosság elve: a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, valamint csak a szükségesre szabad korlátozódniuk.

Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, azaz minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság elve:  a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a Rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelmében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen. Az Adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Amennyiben a Felhasználó az Oldal használata során személyes adatait harmadik személy részére megadja, vagy hozzáférhetővé teszi, e harmadik személy adatkezeléséért az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Minden adat elektronikus úton kerül tárolásra.

Az adatkezelésben érintettek köre az Oldal Felhasználói lehetnek, az adataikat pedig kizárólag az Adatkezelő kezelheti. A személyes adataihoz való hozzáférést, az adatok törlését, módosítását vagy a felhasználásuk korlátozását Felhasználó részben az Oldalon (Fiókom / Beállítások)  vagy az info@nyelvtarskereső.hu e-mail címen kérheti.

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről. A Felhasználó részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

A Felhasználót nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a Felhasználó jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben a Felhasználókat nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja a Felhasználók hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette a Felhasználót az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti a Felhasználó tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak:

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatáshoz való jog: A Felhasználók a személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek. Az érintett kérésre az Adatkezelő tájékoztatást ad a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. A GDPR 13. és 14. cikkben felsorolt valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja Felhasználó kérésére.

Hozzáférési jog: Az érintett természetes személyek jogosultak személyes adataik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthető formában tájékoztatást kapni. Így különösen:

személyes adatok kezelésének tervezett céljáról és jogalapjáról

a személyes adatok címzettjeiről, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket

az adatkezelés tervezett időtartamáról, illetve amennyiben ez nem lehetséges úgy a tervezett időtartam meghatározásának szempontjairól

az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról

automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilozás tényét

Adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani, azzal, hogy az érintett ezen, másolat igénylésére vonatozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog: Az Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Visszavonás joga: Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Elfeledtetéshez (törléshez) való jog: az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat, ha:

azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

az érintett azt kéri;

az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

az adatkezelés célja megszűnt;

azt hatóság vagy bíróság elrendeli

A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adatokat Adatkezelő nem köteles törölni, amennyiben:

az adatkezelés szükséges véleménynyilvánítás szabadságához és tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, közérdek alapján

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Jogorvoslathoz és Adatvédelmi hatósági eljárás indításához való jog:  Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz valamint bírósághoz is fordulhat. (Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: 06-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.)

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintettnek joga van kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak korlátozását, amennyiben az alábbiak egyike teljesül:

érintett vitatja a személyes adatok pontosságát.

az adatkezelés jogellenes és érintett ellenzi azok törlését és e helyett kéri az adatok felhasználásának korlátozását.

az Oldalnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult a személyes adatainak “tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapni illetve joga van kérni – amennyiben ez technikailag megvalósítható – az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Valamint az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, továbbá hátrányosan nem érintheti mások jogait és szabadságát.

Tiltakozáshoz való jog: az érintettnek joga van a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.